INLOGGEN COMPASITY

Werknemers

“Achter elke zieke werknemer schuilt een mens die probeert zijn weg te vinden in deze wereld.”

Arbowet

Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken. Om daarvoor te zorgen is er de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet). Werkgevers en werknemers zijn samen verantwoordelijk voor het gezond en veilig werken. Deze liggen vast in de Wet verbetering Poortwachter (WvP). Uw werkgever heeft een verzuimabonnement afgesloten bij LaborVitalis. De afbeelding geeft weer hoe een verzuimtraject bij ons kan verlopen.

Ik ben ziek. En nu?

Bij ziekte bent u verplicht zich ziek te melden bij de, door uw werkgever, aangewezen persoon. Wie dit is, vindt u in uw arbeidscontract, CAO of verzuimprotocol. Uw werkgever mag geen medische informatie van u vragen. De volgende 3 dingen moeten aangegeven worden:

  1. of u onder één van de vangnetbepalingen van de Ziektewet valt (maar niet onder welke bepaling)
  2. of de ziekte verband houdt met een arbeidsongeval
  3. of er sprake is van een verkeersongeval waarbij een eventueel aansprakelijke derde betrokken is

 

Bedrijfsarts

Waarom? Bij ziekte kan er een bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts is een onafhankelijke partij met als taak: het vaststellen van de functionele mogelijkheden dan wel beperkingen. Vervolgens wordt beoordeeld of u in staat bent om te werken. Wellicht kunt u (gedeeltelijk) uw werk hervatten of geeft de bedrijfsarts aan dat u aangepast werk kunt verrichten.
En mijn privacy? Informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er wordt geen medische informatie doorgegeven of gedeeld met uw werkgever of arbodienstverlener. De bedrijfsarts geeft aan: Of u wel of niet ziek bent; De mogelijke verzuimduur; De mate van arbeidsongeschiktheid; De functionele mogelijkheden dan wel beperkingen;
Oproep voor het spreekuur Een oproep voor het spreekuur van de bedrijfsarts is niet vrijwillig. U moet als werknemer meewerken aan de beoordeling van uw arbeidsongeschiktheid en re-integratie. Het verzetten of annuleren van een afspraak is alleen mogelijk met toestemming van uw werkgever en moet uiterlijk 48 uur van te voren aan ons worden doorgegeven.
Second Opinion Tijdens de verzuimbegeleiding doet een bedrijfsarts er alles aan om u en uw werkgever zo goed mogelijk te adviseren bij uw re-integratie. Bent u, als werknemer, het niet eens met de juistheid van het advies van de bedrijfsarts? Neem dan contact met ons op voor een passende oplossing.

Re-integratie

Aan de hand van de probleemanalyse van de bedrijfsarts stelt u samen met de werkgever een Plan van Aanpak op. Hierin worden de afspraken vastgelegd die u en uw werkgever maken over de re-integratiemogelijkheden en over de activiteiten die hier voor nodig zijn. Samen met uw werkgever kijkt u naar de mogelijkheden binnen uw eigen functie of in ander passend werk. U bent verplicht mee te werken aan uw re-integratie en het bevorderen van uw herstel.

 

Terug naar onze diensten

Bekijk wat LaborVitalis voor u kan betekenen!

Naar Diensten
Login Verzuimzignaal