Hyber-Technologies V.O.F., spectrum medisch centrum, huisarts meppel, casemanager, arbo, arbodienst"> Hyber-Technologies V.O.F.">

LaborVitalis

Privacyreglement

 
Privacy statement LaborVitalis B.V.

1. Doel en herkomst
In deze “Privacy statement LaborVitalis B.V.” wordt uitleg gegeven over de bescherming van privacygevoelige informatie. In ons verzuiminformatiesysteem Verzuimsignaal van Unit 4 wordt privacygevoelige informatie vastgelegd. Het doel van deze registratie betreft, voor zover aan de orde, het bieden van (administratieve) ondersteuning bij verzuimbegeleiding- en re-integratieactiviteiten, medische onderzoeken, verplichte periodieke/aanstellingskeuringen, preventieve activiteiten en vaccinatie alsmede verzuimstatistiek.

Vastgelegd worden daartoe bij ons door de werkgever;

o Stamgegevens over werkgever, naam, adres, contractnummer, contactpersoon, telefoonnummer

o Stamgegevens over werknemer, naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer

o Variabele gegevens over ziekmelding en verzuim, medische gegevens over spreekuurcontacten, uitslagen van keuringen en informatie

behandelend sector, waarbij de medische gegevens uitsluitend zichtbaar zijn voor de bedrijfsarts

Gegevens kunnen afkomstig zijn van de geregistreerde persoon, diens leidinggevende of werkgever, personeel van LaborVitalis, professionals van een ingeschakeld (interventie)bedrijf, de curatieve sector, casemanagers, het UWV en andere bij de verzuimbegeleiding, het preventief onderzoek, vaccinatie
of keuring betrokken derden.


De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen:
o de KNMG-code “Gegevensverkeer en samenwerking bij arbeidsverzuim en re-integratie”;
o richtsnoeren en beleidsregels Autoriteit Persoonsgegevens, “De zieke werknemer”;
o de OVAL-leidraad “Bedrijfsarts en privacy”;

Dit houdt in dat LaborVitalis passende technische en organisatorische maatregelen neemt om
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.
Papieren dossiers zijn niet aanwezig. Gegevens worden bewaard gedurende de daarvoor geldende wettelijke termijn en zogenoemde cookies worden door LaborVitalis niet gebruikt/verwerkt.

2. Toegang
Toegang tot de gegevens hebben alleen die (ingehuurde) medewerkers van LaborVitalis die in hun functie en taken, direct dan wel indirect betrokken zijn bij de uitvoering van de contractueel overeengekomen dienstverlening van LaborVitalis. Medewerkers hebben slechts toegang tot die delen van de gegevens, waarover zij voor een goede taakuitoefening moeten beschikken.
(Bedrijfs)artsen van LaborVitalis en door hen gesuperviseerde medewerkers, welke direct bij de behandeling of begeleiding betrokken zijn, hebben toegang tot de medische dossiers. Werkgevers, leidinggevenden en casemanagers hebben geen toegang tot de medische dossiers.

3. Geheimhouding
Alle (ingehuurde) medewerkers van LaborVitalis, die kennis krijgen van gegevens uit de persoons- en bedrijfsregistratie of delen ervan, zijn verplicht tot geheimhouding, tenzij gegevensverstrekking in overeenstemming is met het doel van de registratie, of op enige bepaling van wet- en regelgeving berust.

4. Informatie-uitwisseling
Aan de werkgever worden naar aanleiding van verzuimconsulten op beperkte wijze mondeling, schriftelijk of elektronisch (beveiligd) conclusies verstrekt, welke voldoen aan de Wet bescherming persoonsgegevens. De arbodienst of bedrijfsarts beperkt zich bij de informatieverstrekking aan de werkgevers, leidinggevenden of casemanagers tot die informatie die noodzakelijk is voor de werkgever in het kader van het beoordelen van de loondoorbetaling, de verzuimbegeleiding of de re-integratie.
Aan de werkgever of derden worden geen medische persoonsgegevens verstrekt tenzij dit noodzakelijk is en de werknemer daarvoor zijn uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gegeven. Van de toestemming wordt aantekening gemaakt in het (medisch) dossier. Een gegeven toestemming kan te allen tijde weer worden ingetrokken.
Aan de werkgever worden geen mededelingen gedaan over bezoek van een werknemer aan het arbeidsomstandighedenspreekuur of over vrijwillige deelname van werknemer aan periodieke onderzoeken en vaccinaties.
Hierbij maakt het niet uit of het initiatief voor het bezoek door de werkgever of door de werknemer is genomen.
Indien naar aanleiding van een dergelijk bezoek of deelname de bedrijfsarts advies wenst te geven
aan de werkgever dan is daarvoor de uitdrukkelijke en gerichte schriftelijke toestemming van de werknemer nodig. Deze toestemming is ofwel aangetekend in het dossier en/of bevestigd middels een schriftelijke machtiging.
Persoonsgegevens mogen worden verstrekt wanneer dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen waaraan LaborVitalis onderworpen is. Dit geldt bijvoorbeeld voor informatieverstrekking aan het
UWV in het kader van verzuimbegeleiding en re-integratieactiviteiten.
De bedrijfsarts mag medische gegevens van de (zieke) werknemer opvragen bij diens behandelend arts indien hij dit noodzakelijk acht in het kader van de keuringen, preventieve onderzoeken, vaccinaties of verzuimbegeleiding en re-integratie. Bij de vraag aan de curatieve sector worden – voor zover noodzakelijk – gegevens uit (eigen) medisch onderzoek verstrekt alsmede gerichte vragen gesteld. De bedrijfsarts doet dat conform de KNMG richtlijnen en een door de werknemer ondertekend schriftelijk machtigingsformulier. Ontvangen medische gegevens worden geregistreerd in het medisch deel van het registratiesysteem en is daarmee uitsluitend toegankelijk voor de bedrijfsarts.

5. Recht op inzage
LaborVitalis deelt een ieder op diens verzoek, zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na
ontvangst van het verzoek, schriftelijk mee of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. De geregistreerde of diens gevolmachtigde heeft na vaststelling van de identiteit recht op inzage in de op zijn persoon of op zijn bedrijf betrekking hebbende geregistreerde gegevens. De geregistreerde heeft recht op een kopie van de beschikbare gegevens die over hem zijn vastgelegd.  

6. Recht op correctie
De geregistreerde heeft het recht om feitelijk onjuiste gegevens te laten corrigeren. Op schriftelijk verzoek van een betrokkene of diens gevolmachtigde gaat LaborVitalis over tot verbeteren, aanvulling en/of verwijdering van de met betrekking tot de verzoeker verwerkte persoonsgegevens in het bestand, indien en voor zover deze gegevens feitelijk onjuist, voor het doel van de verwerking onvolledig, niet ter zake dienend of bovenmatig zijn, dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek behelst de aan te brengen wijzigingen. Dit verzoek wordt alleen in behandeling genomen als hierbij nauwkeurig wordt aangegeven welke specifieke geregistreerde gegevens moeten worden verwijderd en door welke andere specifieke gegevens gecorrigeerd moeten worden.
LaborVitalis deelt de verzoeker zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 1 maand na ontvangst van
het verzoek, schriftelijk mee of hij daaraan voldoet. Indien hij daaraan niet of niet geheel wil of kan voldoen,
omkleedt hij dat met redenen. Gegevens die zijn vastgelegd in het kader van verplichte periodieke keuringen kunnen slechts verwijderd worden indien daarvan de wettelijke bewaartermijnen zijn verstreken. Verzoeken om gegevens te verwijderen, die zijn vast gelegd n.a.v. vrijwillige arbodienstverlening zoals bezoek van een werknemer aan het arbeidsomstandighedenspreekuur of over vrijwillige deelname van werknemer aan periodieke onderzoeken, Health Checks en vaccinaties, kunnen meestal wel worden ingewilligd.

7. Recht op verwijdering
De Betrokkene heeft er recht op dat LaborVitalis ervoor zorgt dat hem betreffende gegevens worden
gewist en verdere verspreiding van dergelijke gegevens achterwege blijft, en (dat Derden ervoor zorgen) dat iedere koppeling naar of kopie of reproductie van die gegevens wordt gewist, op basis van een van de volgende gronden:
o De Betrokkene maakt bezwaar tegen de Verwerking van Persoonsgegevens en de gegevens zijn niet
langer nodig in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of anderszins verwerkt.
o De Betrokkene trekt de toestemming waarop Verwerking is gebaseerd in, of de toegestane termijn
voor opslag is verstreken terwijl een andere grond voor Verwerking van de gegevens ontbreekt.
o Een rechtbank of regelgevende instantie heeft een rechtsgeldige uitspraak gedaan dat betreffende
gegevens moeten worden gewist.
o De gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

8. Recht op Dataportabiliteit
De Betrokkene heeft het recht om zijn/haar persoonsgegevens die verwerkt zijn te verkrijgen en/of over te (laten) dragen aan een ander. Hiermee verkrijgt de Betrokkene meer controle over gegevens en krijgt daarmee op ieder gewenst moment beschikking over de verwerkte gegevens.

9. Recht op verzet.
Om de kwaliteit te verbeteren, kunnen onze bedrijfsartsen hun kennis en werkwijzen delen met een collega arts. Steekproefsgewijs worden er ook dossiers besproken. Ook lopende verzuimdossier kunnen hiervoor in aanmerking komen. LaborVitalis zal hiervoor echter eerst schriftelijke toestemming vragen aan de betreffende persoon.
Mocht Betrokkene hier bezwaar tegen hebben? Dan kan dit worden aangeven bij uw bedrijfsarts. Uiteraard zal het betreffende dossier dan niet gebruikt worden.

10. Tot slot
Een verzoek tot correctie, verwijdering of verzet wordt in het betreffende dossier opgenomen. LaborVitalis draagt er zorg voor dat een beslissing tot inzage en/of afschrift, correctie of verwijdering zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd.

Klachten over de uitvoering van dit privacyreglement kunnen gestuurd worden naar: info@laborvitalis.nl
Het privacyreglement is gratis te downloaden van de website: www.laborvitalis.nl

 

LaborVitalis B.V.
postadres: Dorpsstraat 113
7948 BN  Nijeveen
bezoekadres: Schoolstraat 4
7941 CA  Meppel
Telefoon: 085-2103440
KvK 54274303

Disclaimer

Gegevens die u via deze site aan LaborVitalis doorgeeft worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om met gebruiker van deze site in contact te treden.
LaborVitalis sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.
LaborVitalis is evenmin aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.

 

    linkedin twitter

LaborVitalis
Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel
Tel: 085-2103440

Website: Hyber-Technologies V.O.F.