Hyber-Technologies V.O.F., spectrum medisch centrum, huisarts meppel, casemanager, arbo, arbodienst"> Hyber-Technologies V.O.F.">

LaborVitalis

Klachtenprocedure

LaborVitalis streeft ernaar haar dienstverlening zo goed mogelijk uit te voeren.
Bent u ontevreden over de dienstverlening, dan kunt u hierover contact opnemen met uw contactpersoon.
U kunt ook een officiƫle klacht indienen.
De klacht wordt conform onderstaande procedure behandeld.

1. Klacht indienen.
U kunt uw schriftelijke klacht verzenden naar:
LaborVitalis
Schoolstraat 4
7941 CA Meppel
U ontvangt binnen drie werkdagen een ontvangstbevestiging.
2. Uw klacht wordt in behandeling genomen.
De klacht wordt onderzocht door de verantwoordelijke functionaris, die mogelijk contact met u opneemt voor een nadere toelichting.
De klacht zal binnen LaborVitalis besproken worden met de persoon of personen waarop de klacht betrekking heeft.
3. Uitspraak.
Op basis van de beschikbare informatie wordt een uitspraak gedaan.
Uiteraard wordt bij een ongegronde of deels gegronde klacht de uitspraak gemotiveerd.
U ontvangt een schriftelijke bevestiging van de uitspraak.
4. Niet eens met de uitspraak.
Wanneer u het met de uitspraak oneens bent, kunt u binnen 1 maand na ontvangst schriftelijk bezwaar indienen bij de directie van LaborVitalis.
U wordt dan uitgenodigd om uw bezwaar mondeling toe te lichten.
Binnen 1 maand na dit gesprek ontvangt u schriftelijk bericht over de uitspraak.

Uitzonderingen
Onvrede over een advies van de bedrijfsarts om het werk (gedeeltelijk) te hervatten valt niet onder de klachtenprocedure, de klacht is dan niet ontvankelijk.
Onder bepaalde voorwaarden is daarvoor de procedure deskundigenoordeel bedoeld (zie www.uwv.nl).
En claim betreffende financiƫle schade die u door toedoen van LaborVitalis meent te hebben opgelopen, wordt niet binnen de klachtenprocedure behandeld, maar door een juridisch adviseur.


Meppel, oktober 2016    linkedin twitter

LaborVitalis
Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel
Tel: 085-2103440

Website: Hyber-Technologies V.O.F.