Hyber-Technologies V.O.F., spectrum medisch centrum, huisarts meppel, casemanager, arbo, arbodienst"> Hyber-Technologies V.O.F.">

LaborVitalis

Ethische Gedragscode

Introductie
Het doel van de Ethische Gedragscode (EGC) is ‘het professionele gedrag’ dat van casemanagers (daar waar hieronder over “hij” gesproken wordt kan ook “zij” gelezen worden) verwacht mag worden vast te leggen om deze omschrijving als leidraad te laten dienen voor het professioneel functioneren van casemanagers.
De EGC biedt casemanagers ruim voldoende uitgangspunten en richtlijnen om verantwoord te kunnen handelen in vrijwel alle situaties waarin zij tijdens de uitoefening van hun beroep terecht kunnen komen, met als belangrijkste doel: het waarborgen van ethisch verantwoord handelen. De EGC biedt casemanagers daarmee een verantwoorde basis van normen en waarden waarop zij tijdens de uitoefening van hun beroep kunnen bouwen.
De vraag of iemand wel of niet de wet overtreedt, kan echter nooit door toepassing van deze EGC alleen beantwoord worden. De EGC biedt geen bescherming tegen rechtsvervolging aan wie zich strikt aan de letter ervan houdt, andersom geldt evenmin dat iemand alleen op grond van overtreding van het gestelde in de EGC, juridisch strafbaar kan worden gesteld. Het houden aan of het overtreden van deze EGC kan wel als argument in juridische procedures worden aangevoerd, en zal mogelijk, afhankelijk van de omstandigheden, als ontlastende dan wel belastende factor meegewogen worden in de oordeelsvorming.
In geval van overtreding kan een opdrachtgever contact opnemen met LaborVitalis, waarna de ingestelde klachtencommissie de klachtenprocedure zal activeren.
Definities
Casemanager:
de natuurlijke persoon die als procesbegeleider de regie voert over alle afzonderlijke activiteiten, van alle betrokkenen/professionals, actief binnen een verzuimdossier of een arbeidsongeschiktheidsdossier.
Betrokkenen
Betrokkenen in het casemanagement proces zijn ondermeer:
- werknemers van een organisatie
- leidinggevenden van een organisatie
- personeelsadviseurs
- bedrijfsartsen
- veiligheidsdeskundigen
- arbeidshygienisten
- arbeidsdeskundigen
- deskundigen van de arbodienst
- medische behandelaars
- interventiespecialisten
- medewerkers van UWV en verzekeringsmaatschappijen
- coaches, mediators
- juristen
Casemanagement
Het proces van schadelastbeheersing, toepassing van (actuele) wet- en regelgeving en regie op ziektedossiers op basis van een overeenkomst.
Uitgangspunten
LaborVitalis gaat ervan uit dat:
- de wetgeving te allen tijde kader en maatstaf is voor het handelen van de casemanager;
- de casemanager niet verantwoordelijk kan worden gesteld voor de gevolgen van de keuzes die gemaakt worden door de opdrachtgever (werkgever of werknemer);
- betrokkenen hun eigen verantwoordelijkheden dragen; alle betrokken professionals zich gedragen conform de richtlijnen welke voor hun beroep gelden.
Verklaring
Iedere casemanager die werkzaam is voor LaborVitalis dan wel als “ingehuurde” diensten verricht voor LaborVitalis heeft vrijwillig verklaard zich te conformeren aan de EGC die artikelsgewijs hieronder wordt weergegeven.
Artikel 1 Respect
Respect duidt op het erkennen en eerbiedigen van algemeen geldende normen en waarden en in het bijzonder van iemands individuele en menselijke waardigheid. Een casemanager waarborgt dit door onderstaande gedragsregels na te leven:
1.1 Hij benadert en behandelt ieder mens als gelijkwaardig.
1.2 Hij houdt rekening met individuele normen, waarden en geloofsovertuiging.
1.3 Hij houdt rekening met het ontwikkelingsniveau en de mogelijkheden van betrokkenen.
1.4 Hij vergewist zich vóór aanvang van een professionele relatie ervan dat alle betrokken partijen over dezelfde informatie beschikken qua doel en opzet van de professionele relatie en de voorgenomen werkwijze. De opdracht kan dan pas doorgang vinden als over doel en opzet tussen opdrachtgever en casemanager overeenstemming bestaat.
Artikel 2 Integriteit
De casemanager streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de casemanager eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Hij schept tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die hij vervult en handelt in overeenstemming daarmee.
2.1 Hij is eerlijk en oprecht: zegt wat hij doet en doet wat hij zegt.
2.2 Hij laat zich niet in met praktijken die de wet en algemeen aanvaarde regels van fatsoen overschrijden. Hij laat zich niet in diskrediet brengen.
2.3 Hij gedraagt zich in woord en daad eerzaam en fatsoenlijk in zijn relaties en brengt betrokkenen nimmer in verlegenheid.
2.4 In situaties van meningsverschil met één van de betrokken partijen blijft hij redelijk en schappelijk en houdt hij de dialoog open.
2.5 Hij gaat tactvol en beschaafd om met mensen en past zich wanneer dat nodig is in redelijkheid aan de omstandigheden aan, zonder de persoonlijke authenticiteit prijs te geven.
2.6 Hij gaat vertrouwelijk om met alle informatie over betrokkenen die direct of indirect tot hem is gekomen en vrijwaart betrokkenen van misbruik en ongeautoriseerd openbaar worden van die informatie.
2.7 Hij maakt geen misbruik van situaties, omstandigheden of kennis waarin een partij afhankelijk van hem is, noch om zichzelf of andere relaties te bevoordelen, noch om de partij of relaties van de partij te benadelen.
2.8 Hij verzoekt nadrukkelijk (bij voorkeur schriftelijk) om toestemming aan partijen voordat gegevens aan derden worden uitgewisseld.
2.9 Hij zal alles doen wat binnen zijn vermogen ligt om te vermijden dat het imago van het beroep wordt geschaad.
Artikel 3 Verantwoordelijkheid
Een casemanager neemt door het aangaan van dienstverband of opdracht verplichtingen op zich die niet alleen een zwaar beroep doen op zijn verantwoordelijkheidsgevoel, maar die ook repercussies hebben op de maatschappij in het algemeen en alle betrokken bij het casemanagementproces in het bijzonder. Hij zorgt ervoor, voor zover dat in zijn vermogen ligt, dat zijn diensten en de resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt.
Dat hij op verantwoorde wijze zijn beroep uitoefent bewijst een casemanager door zich aan de volgende gedragsregels te conformeren:
3.1 Hij onderkent de zwaarte van zijn positie en beseft dat hij zowel bewust als onbewust grote invloed uit kan oefenen op betrokkenen die verstrekkende gevolgen heeft.
3.2 Hij onderkent zowel de beperkingen van zijn beroep als de grenzen van zijn persoonlijke competenties en zorgt ervoor dat hij geen van beide overschrijdt.
3.3 Hij is zich bewust van zijn persoonlijke inbreng en heeft inzicht in de invloed daarvan op de uitoefening van zijn beroep als casemanager.
3.4 Hij stelt zich flexibel op indien samenwerking met andere professionals aan de orde is.
3.5 Hij vermijdt bevrediging van eigen behoeftes of overwinning.
3.6 Hij onttrekt zich nooit aan een klachtenprocedure die tegen hem wordt ingesteld.
Artikel 4 Professionaliteit
Een casemanager streeft naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van
professionaliteit in zijn beroepsuitoefening. Hij neemt de grenzen van zijn deskundigheid in acht. Hij biedt alleen die diensten aan en gebruikt uitsluitend die methodiek en techniek waarvoor hij door opleiding, training en/of ervaring is gekwalificeerd.
4.1 Hij doet aan zelfreflectie en past zelfanalyse toe om na te gaan hoe en in welke richting hij zichzelf als casemanager zal ontwikkelen, om optimaal te kunnen blijven functioneren en doet indien nodig een beroep op expertise / coaching.
4.2 Hij houdt zich op de hoogte van ontwikkelingen, staat open voor nieuwe inzichten en onderzoekt nieuwe methoden op zijn vakgebied.
4.3 De casemanager heeft op een of andere wijze gezorgd dat eventuele schaden waar hij als beroepsbeoefenaar op kan worden aangesproken, in redelijkheid gedekt zijn door goede algemene voorwaarden, een individuele beroepsaansprakelijkheidsverzekering of een beroepsaansprakelijkheidsverzekering via de werkgever.
4.4 Hij maakt onderscheid tussen een werkrelatie en andere relatievormen. Hij waakt voor mogelijke belangenverstrengeling. Bij dreigende vermenging van relaties zal de casemanager het initiatief nemen de relatie te beëindigen dan wel op te schorten.
4.5 Hij is collegiaal richting andere casemanagers en is bereid mee te werken aan voortgaande professionalisering van het beroep en de organisatie LaborVitalis alsmede het optimaliseren van het imago.
4.6 De casemanager die gegronde redenen heeft om aan te nemen dat enig belang van de klant en/of het aanzien van het beroep ernstig wordt geschaad door een collega dient, indien geen bevredigende oplossing kan worden gevonden, zijn bezwaren aanhangig te maken bij de directie van LaborVitalis.

 

Klik hier voor de OVAL gedragscode.    linkedin linkedin linkedin

LaborVitalis
Schoolstraat 4, 7941 CA Meppel
Tel: 085-2103440

Website: Hyber-Technologies V.O.F.